Pro zobrazení obsahu se prosím přihlašte.

Přihlásit se

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PREZENTACI INZERCE 

obchodní společnosti

Hledám karavan s.r.o.

se sídlem Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

identifikační číslo: 094 71 715, DIČ: CZ09471715

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83171

prostřednictvím on-line registrace na internetové adrese http://www.hledamkaravan.cz/

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Společnost Hledám karavan s.r.o. je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese http://www.hledamkaravan.cz. Provozovatel je oprávněn poskytovat Zákazníkovi inzertní plochu na internetovém serveru Provozovatele k inzerci Produktu Zákazníka třetím osobám. 


 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Hledám karavan s.r.o., se sídlem Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 094 71 715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83171 (dále jen „Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky inzerce (dále jen „objednávka“) Zákazníka u společnosti Hledám karavan s.r.o. prostřednictvím elektronického registračního formuláře a vloženého inzerátu na webové adrese http://www.hledamkaravan.cz/. 


 • Zákazníkem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá s Provozovatelem smlouvu o poskytnutí inzertní plochy za použití objednávky (vloženého inzerátu) na adrese http://www.hledamkaravan.cz/ (dále též „Smlouva“), a to poté, co dojde k zaregistrování Zákazníka prostřednictvím registračního elektronického formuláře.  (Provozovatel a Zákazník společně též jako „Smluvní strany“). 


 • Tyto podmínky se vztahují výlučně na Smlouvy uzavírané za použití registračního elektronického formuláře a následně vloženého inzerátu dle čl. I. těchto obchodních podmínek. Na smlouvy uzavírané jiným způsobem mezi Provozovatelem a Zákazníkem se tyto obchodní podmínky nevztahují a budou se řídit samostatnou smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami. 

  Pro účely těchto obchodních podmínek kromě pojmů uvedených v čl. I. odst. 1, 2 a 3 se pojmy v těchto obchodních podmínkách rozumí:
 1. Provozovatel – Hledám karavan s.r.o., tj. společnost, jež je provozovatelem portálu na webových stránkách www.hledamkaravan.cz a poskytuje inzertní plochu pro nabízení Produktu Zákazníka.
 2. Zákazník – fyzická či právnická osoba, která učiní registraci a vloží inzerci a takto využívá služby Provozovatele. Předmětem inzerce je nabídka dočasného úplatného poskytování karavanu, přívěsu, vozidla, obytného vozidla, sportovního vybavení a jiných doplňků, včetně možnosti nabízení plochy pro kempování apod. (dále též „Produkt“), které jsou ve vlastnictví Zákazníka.
 3. Třetí osoba - fyzická či právnická osoba, která projeví zájem o Produkt Zákazníka a hodlá uzavřít o tomto Produktu smlouvu se Zákazníkem, přičemž o Produktu se dozví prostřednictvím portálu Provozovatele.
 4. Registrace – registrace Zákazníka na portále Provozovatele za účelem prezentace inzerovaného Produktu Zákazníka, jehož zájmem je pronájem karavanu, přívěsu, vozidla, obytného vozidla, sportovního vybavení a jiných doplňků, včetně možnosti nabízení plochy ke kempování, a to vše prostřednictvím portálu Provozovatele na webové stránce http://www.hledamkaravan.cz/.
 5. Předmět služby Provozovatele – Provozovatel nabízí Zákazníkovi možnost inzertní plochy na jeho portále za účelem pronájmu karavanu, přívěsu, vozidla, obytného vozidla, sportovního vybavení a jiných doplňků, včetně možnosti nabízení plochy ke kempování, a to poté, co Zákazník po zaregistrování a svém přihlášení do zákaznického účtu vložil v sekci „vložit inzerát“ svou inzerci za účelem nabízení Produktu třetím osobám, které jeho Produkt osloví. Provozovatel poskytuje pouze službu v podobě možnosti inzerování (inzertní plochy). Provozovatel není účastníkem smlouvy mezi Zákazníkem a třetí osobou a nenese jakoukoliv odpovědnost za splnění povinností Zákazníka či třetí osoby. Provozovatel není ani zprostředkovatelem služby.
 6. Registrační elektronický formulář – formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Zákazník provede registraci na http://www.hledamkaravan.cz/, přičemž do tohoto registračního elektronického formuláře vyplní Zákazník své kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, nastaví si své přístupové heslo. U právnické osoby je nutné vyplnit IČO a adresu sídla a kontaktní osobu na právnickou osobu, která je oprávněná tuto zastupovat. Zároveň před odesláním registrace Zákazníkem bude tento seznámen s obchodními podmínkami, s nimiž Zákazník musí před odesláním registrace vyslovit souhlas. Dokončením registrace Zákazník vyslovuje s obchodními podmínkami souhlas. Registrace Zákazníkem není zpoplatněna.
 7. Inzerát – inzerát, který obsahuje základní údaje o nabízeném Produktu a jiné důležité skutečnosti, na základě kterých se může třetí osoba rozhodnout, zda o nabízený Produkt projeví svůj zájem či nikoliv. Inzerát obsahuje i údaje o ceně, o případné kauci za pronájem, kontaktní údaje na Zákazníka.
 8. NOZ a občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 9. Poplatek Provozovatele – částka, kterou je povinen Zákazník zaplatit Provozovateli za umístění inzerátu (inzertní plochu) na webové stránce http://www.hledamkaravan.cz/, která odpovídá jednomu zvolenému cenovému tarifu v závislosti na délce inzerování (6, 12 a 24 měsíců) ve vztahu k inzerovanému druhu Produktu a který si Zákazník zvolí podle své vůle při vyplňování svého inzerátu. 
 10. Spotřebitel – každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.
 11. Inzertní sdělení – celý obsah inzerátu Zákazníka, včetně zveřejňovaných fotografií Zákazníka.

 

II.

INFORMAČNÍ POVINNOST

Zákazník odesláním registračního elektronického formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto obchodních podmínek, potvrzuje, že mu byly Provozovatelem v dostatečném předstihu před odesláním objednávky (vložením inzerátu) srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ, a to konkrétně: 

 • Provozovatelova totožnost, tel. číslo a adresu pro doručování elektronické pošty a jiné kontaktní údaje:
 • Hledám karavan s.r.o., IČO: 094 71 715,
 • adresa pro doručování: Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
 • kontaktní telefon: +420 721 451 330,
 •  adresa pro doručování elektronické pošty: info@hledamkaravan.cz.
 • označení předmětu objednávky:

Předmětem smlouvy je poskytnutí inzertní plochy za účelem inzerce na portále Provozovatele s cílem nabízení Produktu Zákazníka třetí osobě. Provozovatel poskytuje pouze službu v podobě možnosti inzerování. Provozovatel není účastníkem smlouvy mezi Zákazníkem a třetí osobou a nenese jakoukoliv odpovědnost za splnění povinností Zákazníka či třetí osoby. Provozovatel není ani zprostředkovatelem smlouvy mezi Zákazníkem a třetí osobou.
Předmětem služby Provozovatele je propagace inzerátu Zákazníka na portále www.hledamkaravan.cz a zajišťování návštěvnosti z řad třetích osob, kteří shánějí: karavany, obytná auta, obytné dodávky, kempy, místa na táboření, stellplatzy, doplňkové vybavení k táboření atd. 

 • cena předmětu objednávky (Smlouvy), příp. způsob jejího výpočtu, včetně daní a poplatků:

Poplatek za umístění inzerátu na webové stránce http://www.hledamkaravan.cz/ odpovídá zvolenému cenovému tarifu v závislosti na délce inzerování (6, 12 a 24 měsíců), a to vždy ve vztahu ke konkrétnímu druhu inzerovaného Produktu. Výše poplatku si navolí Zákazník při vložení inzerátu na webové stránce http://www.hledamkaravan.cz/. Provozovatel je plátcem DPH. Poplatek bude hrazen bezhotovostně na účet Provozovatele na základě vystavené proformy faktury po odeslání inzerátu Provozovateli. Splatnost je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení proforma faktury.  Do 2 pracovních dnů po uhrazení proforma faktury dojde k uveřejnění inzerátu a vystavení daňového dokladu a k jeho zaslání na emailovou adresu uvedenou v registračním elektronickém formuláři. Při prodlení Zákazníka s úhradou zaslané proforma faktury dle těchto obchodních podmínek zaniká 4. dnem prodlení závazek Provozovatele umístit inzerát Zákazníka na webových stránkách http://www.hledamkaravan.cz/. Zároveň Provozovatel má právo zrušit Zákazníkovi jeho zákaznický účet. Po uplynutí doby inzerce bude inzerát Zákazníka přesunut do konceptů, pokud Zákazník neprodlouží platnost inzerátu jeho úhradou. Zákazník má kdykoliv možnost v budoucnu v zákaznickém účtu inzerát po úhradě zvoleného poplatku aktivovat. Jeden kalendářní měsíc před uplynutím doby platnosti inzerátu bude Zákazníkovi automaticky zaslána Provozovatelem zálohová faktura se stejnou délkou doby inzerce jako v předcházejícím inzerovaném období s tím, že pokud tato bude Zákazníkem uhrazena, prodlužuje se platnost Smlouvy na další období. V případě, že zálohová faktura nebude uhrazena, nedojde k prodloužení inzerce a inzerát Zákazníka bude po uplynutí původní inzertní doby přesunout do konceptů a bude možné je v budoucnu opětovně aktivovat. 

 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceník. Změny nalezne Zákazník vždy na www.hledamkaravan.cz, proto je nutné, aby Zákazník si před vložením inzerce aktuálně platný ceník na webových stránkách Provozovatele pravidelně kontroloval.  

 • způsob platby a způsob poskytnutí služby Provozovatelem:

V souvislosti s vložením inzerce Zákazníka bude vystavena proforma faktury. Do 2 pracovních dnů po úhradě částky na proformě faktury bude Zákazníkovi vystaven daňový doklad, který bude zachycovat již provedenou úhradu. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním neúčetních, účetních a daňových dokladů v elektronické podobě (postačuje forma prostého emailu). Teprve po úhradě poplatku dojde k uveřejnění inzerce, a to do 2 pracovních dnů od připsání poplatku na účet Provozovatele.

 • náklady na dodání:

V souvislosti s registrací, přihlášením a inzercí Zákazníkovi vyjma zaplacení poplatku za inzerování žádné náklady za poskytovanou službu nevznikají. 

 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

Pokud nebude Zákazník se službou spokojen, může konkrétní pochybení či nedostatek reklamovat, a to na e-mailu  info@hledamkaravan.cz nebo dopisem doručeným do sídla společnosti Hledám karavan s.r.o. Zákazník vady může reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil nebo mohl zjistit konkrétní pochybení či nedostatek služby. Pokud Zákazníkem objednaný a řádně a včas zaplacený inzerát Provozovatel nezveřejní nebo jej zveřejní neúplně či chybně, pak reklamační lhůta plyne ode dne, kdy měl být inzerát zveřejněn či kdy byl zveřejněn v neúplné nebo chybné podobě. Na vyřešení reklamace má Provozovatel 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Námitky vůči vystaveným fakturám - daňovým dokladům může Zákazník uplatit písemně do 7 kalendářních dnů po doručení faktury - daňového dokladu. Pokud bude služba www.hledamkaravan.cz nefunkční méně než 48 hodin po sobě jdoucích, nejedná se o důvod k reklamaci. Pro úplnost se uvádí, že podstatným porušením Smlouvy Provozovatelem se považuje neposkytování, resp. nefunkčnost poskytované služby (portál mimo provoz) Provozovatele Zákazníkovi delší jak 4 pracovní dny po sobě jsoucí. V případě nefunkčnosti či vadnosti služby přesahujícím 48 hodin po sobě jsoucích má právo Zákazník požadovat prodloužení doby inzerce o dobu, po kterou byl portál mimo provoz. 

Podle § 1820 NOZ Provozovatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením registrace a Smlouvy následující informace:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

Provozovatel a Zákazník spolu vzájemně komunikují prostřednictvím registračního elektronického formuláře na adrese https://hledamkaravan.cz dále prostřednictvím přihlášení a objednávky (vložení inzerce) a e-mailových zpráv, datových zpráv, poštovních služeb či telefonních hovorů. Každá ze stran nese náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) ze svých vlastních prostředků a na své vlastní nebezpečí. Zákazník bere dále na vědomí, že odesláním závazné objednávky, jakožto návrhu Smlouvy Zákazníkem, se považuje za předchozí výslovný souhlas Zákazníka s poskytnutím služby v podobě poskytnutí inzertní plochy za účelem inzerce Produktu Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

 • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:

Hrazení záloh a jiných plateb je upraveno v poučení dané Zákazníkovi výše.

 • v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat:

Nejkratší doba inzerce činí 6 kalendářních měsíců. Samotná doba inzerce je upravena při vložení inzerátu Zákazníkem, a to formou nabídky 6, 12 a 24 kalendářních měsíců. Inzerci je možné opakovaně prodlužovat podle potřeb a vůle Zákazníka.

 • pokud lze využít práva odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva:

Zákazník spotřebitel registrací dává výslovný souhlas s tím, aby Zákazníkovi Provozovatelem byly v případě vložení inzerce poskytovány služby Provozovatele, o nichž je zmínka výše, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, která činí 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí inzerce. Za takového stavu Provozovatel upozorňuje Zákazníka na to, že u smlouvy o poskytnutí inzerce nemá Zákazník ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ právo na odstoupení od smlouvy.  

 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřízení stížnosti spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

Stížnosti vyřizuje Provozovatel na základě podnětu Zákazníka. Zákazník má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt zejména na internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, a ani rozhodčím řízením dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle Zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty. 

 

 • Podle § 1826 NOZ Provozovatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením Smlouvy, příp. před tím, než Zákazník učiní závaznou objednávku následující údaje:
 • zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup:

Ze strany Provozovatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, specifikace služeb, předsmluvní informace, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů a zjednodušených daňových dokladů a údaje o registraci, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 24 měsíců od ukončení registrace, pokud z právních předpisů nevyplývá kratší či delší lhůta). Provozovatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě, pokud požadovaný dokument není dostupný v rámci příslušného elektronického formuláře. 

 • o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce a bez ohledu na jakýkoli překlad jejího textu do jiného jazyka je české znění rozhodující; v případě, že smlouva, obchodní podmínky, ceník anebo specifikace služeb jsou vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění. 

 • o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká na základě Smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického formuláře.

 • o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky:

Před podáním objednávky je Zákazníkovi při použití elektronických prostředků umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje vložené do elektronického formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti; objednávku Zákazník podá (odešle) kliknutím na tlačítko „[Objednat]". 

 • o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků:

Provozovatel uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ. 

III.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

 • Zákazník, který provede registraci na portálu Provozovatele, získá přístup do zákaznického účtu, ze kterého může vytvářet objednávky za účelem vložení inzerce na portálu Provozovatele. Zákazník pro využívání služeb Provozovatele musí projít registrací. Bez registrace není možné služby Provozovatele využívat. 


 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednání inzerce je Zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je Zákazník povinen tyto údaje aktualizovat v zákaznickém účtu, případně tuto změnu nahlásit třetí osobě, s níž uzavřel smlouvu o Produktu. Provozovatel neodpovídá za správnost a pravdivost údajů Zákazníka. 


 • Přístup k zákaznickému účtu je chráněn uživatelským jménem (email Zákazníka) a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí Zákazník poskytnout třetí osobě. Učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu http://www.hledamkaravan.cz/ uchovává údaje k účtu Zákazníka v šifrované formě. provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetí osobou. 


 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Zákazníkovi zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy jej Zákazník aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 24 kalendářních měsíců, popř. v případě, že Zákazník poruší některou svou povinnost dle těchto obchodních podmínek a objednávky (Smlouvy) uzavřené na základě těchto obchodních podmínek s Provozovatelem. 


 • Provozovatel není povinen zajistit nepřetržitý provoz zákaznického účtu, a to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy trvající maximálně 48 hodin po sobě jdoucích. O plánovaných odstávkách bude provozovatel předem informovat Zákazníka na svých webových stránkách.


 • Zákazník může kdykoliv svůj zákaznický účet zrušit, a to prostřednictvím zatržení kolonky zrušit zákaznický účet v zákaznickém účtu Zákazníka, případně na základě písemného sdělení adresovaného Provozovateli, v němž Zákazník projeví vůli, aby Provozovatel zákaznický účet zrušil. Zrušením zákaznického účtu dochází k ukončení veškeré aktivní inzerce Zákazníka bez nároku na vrácení zaplaceného a nevyčerpaného poplatku. 

IV.

PŘEDMĚT ZÁVAZNÉHO VZTAHU

 1. Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, za podmínek uvedených v obchodních podmínkách, je dočasné poskytnutí inzertní plochy ze strany Provozovatele Zákazníkovi v souladu s těmito obchodními podmínkami a povinnost Zákazníka dodržovat všechny povinnosti mu vyplývajícími z těchto obchodních podmínek, včetně hrazení poplatku.
 2. Konkrétní obsah Smlouvy vyplývá z obsahu elektronické objednávky, ve které je délka inzerce a ujednaný poplatek zachycen. Objednávkový elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile Zákazník odešle elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ na webové stránce Pronajímatele https://hledamkaravan.cz

V.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Služba Provozovatele bude poskytnuta Zákazníkovi na základě odeslané a potvrzené objednávky Zákazníka, a to za podmínky, že Zákazník uhradil proforma fakturu. Smlouva bude uzavřena v českém jazyku.
 2. Zákazník nejprve na webové stránce Provozovatele zvolí délku inzerce, včetně požadovaného poplatku Provozovatele za inzerci. Zákazník dále vyplní jednotlivá pole tak, aby údaje odpovídaly skutečnosti, zejména Zákazník prostřednictvím portálu Provozovatele uvede nabízený Produkt, včetně ceny nájemného, kauce, místa převzetí třetí osobou a jiné skutečnosti, které budou důležité pro uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a třetí osobou. Zákazník je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Zákazník je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání elektronického formuláře. Pokud jde o podmínky týkající se nabídky Zákazníka vůči třetí osobě (např. cena nájmu, výše kauce), tak tuto je možné měnit kdykoliv později, a to prostřednictvím zákaznického účtu.  Měnit není možné zvolený cenový tarif a podmínky smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Poté co Zákazník odešle vyplněný objednávkový elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, stává se jeho objednávka závaznou. Tímto Zákazník uzavírá vyplněný elektronický formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v tomto elektronickém formuláři měnit. 

 3. Po odeslání závazné objednávky bude na email uvedený Zákazníkem zasláno potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že Pronajímatel objednávku učiněnou prostřednictví elektronického formuláře obdržel a zároveň tuto akceptoval. Obsah Smlouvy je potom tvořen údaji, které Zákazník uvedl do odeslaného objednávkového elektronického formuláře a dále ustanoveními těchto obchodních podmínek. Pokud nedojde k úhradě následně zaslané proformy faktury Provozovatele, objednávka se od samého počátku ruší, a to 4. dnem prodlení. Poplatek je uveden v ceníku na webových stránkách https://hledamkaravan.cz. Celkový poplatek bude hrazena bezhotovostně na účet Provozovatele, jak je popsáno výše. Po úhradě poplatku Zákazníkem se zavazuje Provozovatele zveřejnit inzerát na svém portále, a to do 2 pracovních dnů od připsání poplatku na jeho účet.

 4. Smlouva, tvořená těmito obchodními podmínkami a údaji, které Zákazník uvedl v odeslaném objednávkovém elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Provozovatele. Zákazník bude mít přístup k obsahu smlouvy ve svém zákaznickém účtu. Stejně tak bude mít stálý přístup k těmto obchodním podmínkám. 

 5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat inzertní sdělení, zda tento je úplný, zda neobsahuje závadný text č fotografie a v případě zjištění závadnosti či neúplnosti či jakékoliv zjevné chyby, tak tuto upravit. K tomuto dává Zákazník výslovný souhlas. Úpravou není možné zasahovat do ceny Produktu a jiné podstatné náležitosti inzertního sdělení. 

 6. S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertní plochy, Zákazník, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním objednávkového elektronického formuláře (vložit inzerát), výslovně žádá, aby mu byla služba poskytována před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník pak nemůže odstoupit od Smlouvy, byla-li mu služba již poskytnuta (§ 1837 NOZ). 

 7. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí služby dle Smlouvy je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí elektronického formuláře a na zaplacení poplatku. 

 8. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat poplatek společně s uvedením variabilního symbolu platby. Platby Zákazník provádí bankovním příkazem na účet č.: 2001864352 /2010, pokud na proforma faktuře není uveden jiný bankovní účet Provozovatele. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit poplatek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.

 9. Po úhradě proforma faktury bude Provozovatelem vystaven daňový doklad. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním neúčetních, účetních a daňových dokladů i v elektronické podobě (postačuje forma prostého emailu).

 10. Pokud nebude Zákazník se službou spokojen, může konkrétní pochybení či nedostatek reklamovat, a to na e-mailu  info@hledamkaravan.cz nebo dopisem doručeným do sídla společnosti Hledám karavan s.r.o. Zákazník vady může reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil nebo mohl zjistit konkrétní pochybení či nedostatek služby. Pokud Zákazníkem objednaný a řádně a včas zaplacený inzerát Provozovatel nezveřejní nebo jej zveřejní neúplně či chybně, pak reklamační lhůta plyne ode dne, kdy měl být inzerát zveřejněn či kdy byl zveřejněn v neúplné nebo chybné podobě. Na vyřešení reklamace má Provozovatel 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Námitky vůči vystaveným fakturám - daňovým dokladům může Zákazník uplatit písemně do 7 kalendářních dnů po doručení faktury - daňového dokladu. Pokud bude služba www.hledamkaravan.cz nefunkční méně než 48 hodin po sobě jdoucích, nejedná se o důvod k reklamaci. Pro úplnost se uvádí, že podstatným porušením Smlouvy Provozovatelem se považuje neposkytování, resp. nefunkčnost poskytované služby (portál mimo provoz) Provozovatele Zákazníkovi delší jak 4 pracovní dny po sobě jsoucí. V případě nefunkčnosti či vadnosti služby přesahujícím 48 hodin po sobě jsoucích má právo Zákazník požadovat prodloužení doby inzerce o dobu, po kterou byl portál mimo provoz.

 11. Popis Produktu a ostatní texty v inzerci nesmí Zákazník kopírovat z jiných katalogů a konkurenčních serverů. Zkopírování textu z vlastních stránek je možné. V prezentaci inzerce je vhodné používat vlastní fotografie. Na fotografie pořízení třetí osobou je potřeba mít souhlas k jejich použití. Za fotografie, které nejsou Zákazníka, může autor požadovat uhrazení náhrady autorských práv. 

 12. Zákazník nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerátu umísťovaného na inzertní ploše Provozovatele. Zákazník je povinen průběžně kontrolovat aktuálnost uveřejněného inzerátu a jeho soulad s právními předpisy České republiky. V případě, že Zákazník zjistí, že inzerát porušuje jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění inzerátu anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy, a to bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku. 

 13. Zákazník objednávkou potvrzuje Provozovateli, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k inzertními sdělení, které bude umístěno na portálu Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému inzertnímu sdělení a/nebo k jiným inzertním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v inzertním sdělením obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nebo neupozornění Provozovatele na časové omezení práv nese Zákazník veškeré následky z toho vyplývající, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání Provozovatele je Zákazník povinen neprodleně, průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zákazníka vykonávat majetková autorská práva k inzertnímu sdělení. 

  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění inzertního sdělení pokud: 
 • nosič inzertního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či inzertní podklady neodpovídají těmto obchodním podmínkám, 
 • inzertní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
 • inzertní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek, 
 • inzertní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele, 
 • Zákazník je v prodlení s uhrazením poplatku za jakoukoliv inzerci Zákazníka na portálu Provozovatele. 

  Jeden kalendářní měsíc před uplynutím doby platnosti inzerátu bude Zákazníkovi automaticky zaslána Provozovatelem zálohová faktura se stejnou délkou doby inzerce jako v předcházejícím inzerovaném období s tím, že pokud tato bude Zákazníkem uhrazena, prodlužuje se platnost Smlouvy na další období. V případě, že zálohová faktura nebude uhrazena, nedojde k prodloužení inzerce a inzerát Zákazníka bude po uplynutí původní inzertní doby přesunut do konceptů.

VI.

DORUČOVÁNÍ

 1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registračním elektronické formuláři či uvedenou adresu v objednávce.

 2. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený objednávkou (Smlouvou) obsahující mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Vzájemné spory Smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se Smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla Provozovatele.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách Provozovatele a nabývají účinnosti dne 26.1.2021.

V Ostravě dne 5.11.2021

Hledám karavan s.r.o.

© 2020 Hledám karavan s.r.o.
 | 
web by Stanovskýmarketing.cz
menu-circlecross-circle